Ved skade på fartøyet kan fartøyinstruksen bli ugyldig

  • 20.04.2020
  • 14:16

Ikke alle eiere av fiskefartøy og lastefartøy under 15 meter er klar over at fartøyinstruksen blir ugyldig dersom fartøyet forliser eller får betydelig skade.

Meldeplikt ved skade

Fiskefartøy og lastefartøy under 15 meter, som er underlagt godkjent foretak sin kontrollordning, må melde fra til godkjent foretak dersom fartøyet får skader av en art som gjør fartøyinstruksen ugyldig.

Fartøyet skal da inspiseres av et godkjent foretak. Fartøyet skal ikke brukes eller forflyttes før godkjent foretak har utstedt seilingstillatelse på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Når blir fartøyinstruksen ugyldig?

Ved skader som medfører funksjonstap, reparasjon eller endring av fartøyet eller fartøyets utstyr blir fartøyinstruksen ugyldig. Slike skader kan være grunnstøting, sammenstøt med kai, brann, vanninntrengning o.l.

Ny kontroll

Etter at skaden er inspisert, må det må avtales time hos godkjent foretak for ny kontroll etter at reparasjon/utbedringer er foretatt.

Kontrollen skal omfatte de skadede og reparerte delene, det som er ombygd eller endret, samt andre deler av fartøyet som blir berørt av endringene som gjøres.

Melding om ulykke til Sjøfartsdirektoratet

I tillegg til å underrette godkjent foretak, skal rederiet sende inn rapport om ulykken til Sjøfartsdirektoratet på skjema KS-0197

Aktuelt regelverk

Forskrift nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Forskrift nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip

Instruks ved skade på fartøy underlagt godkjent foretak sin kontroll.