Nytt rundskriv om stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker

Rundskrivet gjelder for fartøy over 15 meter bygget etter 1. januar 2010 som oppbevarer, eller skal oppbevare fangst i lasterom som er RSW-lastetanker.

Som følge av en endring av EU direktiv 1997/70/EC ble det i 2010 innført restriksjoner for bruk av variabel ballast på fiskefartøy mellom 15 meter (største lengde) og 45 meter (lengde (L)). Dette har medført store utfordringer for fartøy med RSW-lastetanker, og nybyggvirksomheten innenfor denne fartøygruppen har mer eller mindre stoppet opp etter at endringene ble innført. Sjøfartsdirektoratet har i flere år arbeidet tett opp mot EU med å finne en løsning på denne problemstillingen. Nå er saken konkludert, og nye retningslinjer på dette området er publisert i vårt rundskriv RSV 15-2016.