Holdningsskapende arbeid

  • 13.02.2015
  • 12:22

Ledelsen må gå foran og vise med handling at de har gode holdninger til HMS

Holdninger og atferd er sterkt påvirket av miljøet og omgivelsene. Ledere må være bevisst på at de er rollemodeller for sikkerhet og utviklingen av en sikkerhetskultur. For å oppnå en atferdsendring må ledelsen handlinger være i tråd med de ønskede holdningene.

For at vi mennesker skal være motivert til å forandre vår adferd, må vi kunne forstå nødvendigheten av den ønskede endring. Da må det informasjon og opplæring til slik at vi forstår hvorfor det er viktig å endre holdning og atferd. Vernetjenesten om bord kan være en god samarbeidspartner for ledelsen i det holdningsskapende arbeidet.

Les mer om Verne- og miljøarbeid (pdf)

Dersom ditt rederi ønsker å holde interne kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, les mer om dette i Veileder for kursinnhold (pdf).

Sjekkliste for sikkerhetsstyring

Fokusområdet for 2018 er sikkerhetsstyring på mindre fartøy, med spesiell vekt på operasjonelle forhold.

Sjekkliste 2018