Verne- og miljøarbeid

  • 17.02.2015
  • 12:53

Ledelsen må være bevisst på at de er rollemodeller for sikkerhet og utviklingen av en sikkerhetskultur og et godt verne- og miljøarbeid.

Engasjerte verneombud er viktige ambassadører for sikkerhetsinnsatsen og bidrar til å påvirke holdninger og ønsket atferd. Vernetjenesten skal sammen med de berørte parter involveres i utarbeidelse av prosedyrer og instrukser, delta på vernerunder og i beslutninger som for eksempel innkjøp av verneutstyr. 

Alle fartøy som har 3-7 arbeidstakere om bord skal velge ett verneombud, med mindre et flertall av arbeidstakerne velger at verne- og miljøarbeidet om bord skal ivaretas uten eget verneombud. På alle fartøy som har mer enn 7 arbeidstakere om bord er verneombud et krav, og det er her også en plikt til å opprette et Arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal være sammensatt av verneombud, skipsfører, maskinsjef, stuert og evt. sikkerhetsoffiser.

Ansvar

Det er skipsfører som skal sørge for at verne- og miljøarbeidet blir ivaretatt om bord. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidet om bord blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet og helse er ivaretatt.

Arbeidsmiljøutvalget skal følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet og skal i den forbindelse behandle saker som angår arbeidstakernes helse og velferd, gjennomgå risikovurderinger for å vurdere om disse er tilstrekkelige for å avdekke de farer arbeidstakerne utsettes for, gjennomgå ulykkesrapporter og sykefravær for å drøfte forslag til forebyggende tiltak med videre.

Sammenblanding av roller; verneombud og tillitsvalgt

Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette er to forskjellige funksjoner. Mens verneombudets rolle er å se til at arbeidstakernes sikkerhet og helse er ivaretatt om bord, er det den tillitsvalgtes ansvar å ivareta arbeidstakers rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler, personalsaker, lønnskonflikter etc. I de tilfeller hvor slike saker har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller har konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan likevel verneombudet ha en rolle i den delen av saken.

Opplæring

Rederiet skal påse at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte, jf. Forskrift 2005-01-01 nr 08 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, kapittel 5, § 5-14  (Lovdata).

Dersom ditt rederi ønsker å holde interne kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, les mer om dette i Veileder for kursinnhold (pdf).

Les mer om Verne- og miljøarbeid (pdf).