Konvensjon om bedre arbeidsvilkår i fiskerisektoren

ILO-konvensjon nr. 188 om arbeids- og levevilkår for fiskere ble gjennomført i Norge 16.november 2017. Konvensjonen skal sikre arbeids- og levevilkårene for alle fiskere som har sitt arbeid om bord i fiskefartøy.

Formålet med konvensjonen er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning.

De fleste av bestemmelsene i konvensjonen er allerede ivaretatt i norsk regelverk, men noen endringer er nå tatt inn i norske forskrifter. Disse har vært ute på høring i næringen. Parallelt med gjennomføringen av ILO 188 i norsk rett, endres varigheten av Fartssertifikatet for fiske- og fangstfartøy fra 4 til 5 år.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Det blir krav om sertifikat for arbeids- og levevilkår for fiskefartøy med:
    • største lengde15 meter eller mer og er sertifisert for Havfiske I eller større fartsområder.
    • lengde (L) 24 meter eller mer og er sertifisert for Bankfiske I eller større fartsområder.
  • Kravet om mannskapsliste er flyttet fra forskrift om kontroll av maritim tjeneste til bemanningsforskriften 2009. Kravet gjelder fortsatt for alle fartøy uansett størrelse. Det er nytt at rederiet skal ha en kopi av mannskapslisten på land, som kan være i elektronisk format.
  • Fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer, får krav om bemanningsoppgave som viser fartøyets sikkerhetsbemanning. Fiskefartøy hvis kjøl er strukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn 16. november 2017 eller senere, skal sende forslag til sikkerhetsbemanning inn til Sjøfartsdirektoratet innen 1. juli 2018. Fiskefartøy hvis kjøl er strukket eller som var på et tilsvarende byggetrinn før 16. november 2017, skal sende forslag til sikkerhetsbemanning inn til Sjøfartsdirektoratet innen fartøyets første sertifikatfornyelse etter 1. juli 2018 og senest innen 1. januar 2020.
  • Nye krav knyttet til arbeid og utplassering av ungdom på norske fiskefartøy

Mer informasjon om konvensjonen finner du i dette vedlegget.