Nordisk samarbeid om sikkerhet i fiskeflåten

SINTEF har i samarbeid med forskere fra Danmark, Finland, Island og Færøyene sett på ulykkesbildet i fiskeflåten, samt hva som har blitt gjort for å redusere antall ulykker i de forskjellige landene.

Studien, som er finansiert av Nordisk Ministerråd, viser at antall rapporterte ulykker har gått ned eller stabilisert seg, men at tallene fortsatt er høye og at fokuset på sikkerhet må opprettholdes. "I lys av ulike tiltak har vi også stilt spørsmålet: Hva har virket?" sier Trine Thorvaldsen, forsker i SINTEF Ocean.

Fiskere fra hvert land, med minst ti års yrkeserfaring, har gitt sin vurdering av ulike tiltak og gitt innspill til hva de mener er viktig for sikkerheten.

Vi ser at de norske fiskerne er opptatt av det som foregår om bord. Dette er for eksempel organisering av arbeidet og god opplæring slik at alle vet hvordan arbeidet skal utføres på en sikker måte. De peker også på sikkerhetsutstyr og utforming av båtene som viktig for sikkerheten.

Rapporten som nå er klar, gir innspill til hva som bør prioriteres i sikkerhetsarbeidet i fiskeflåten fremover. 

Les hele rapporten her.