Sikker fisker

På disse sidene finner du materiell som omhandler helse, miljø og sikkerhet for de som har sitt arbeid om bord på fiskebåten.


Arbeidsmiljø om bord


Arbeid og fritid om bord skal tilrettelegges og organiseres slik at arbeidstakernes sikkerhet ivaretas

Les mer om arbeidsmiljø og krav som stilles til ergonomi, støy, vibrasjoner m.v.

 

Les mer

Sikkerhetsopplæring


Alle fiskere på fartøy som driver ervervsmessig fiske eller fangst skal ha gjennomgått minst 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring med innføring i risikoforhold, førstehjelp, sjøredning, brannvern, røykdykking samt verne- og miljøarbeid.

Finn oversikt over skoler/kurssenter som tilbyr godkjent sikkerhetsopplæring for fiskere

Les mer

Navigatør sertifikat


Kvalifikasjonskrav for mannskapet

Krav til opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk skal være i henhold til STCW-F konvensjonen (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel).

 

Les mer

Risikovurdering


Alle yrkesfiskere har krav til å avdekke farer om bord og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr. Tiltak skal iverksettes for å fjerne eller redusere risikoen. Dette arbeidet skal kunne dokumenteres.

Her finner du mer informasjon om risikovurdering, samt hjelpeverktøy i form av word-maler og en skreddersydd database for risikovurdering i fiskeri.

Les mer

Holdningsskapende arbeid


For å få et godt samarbeidsklima,  trivsel og god sikkerhetsatferd om bord, må det skapes holdninger som fører til en ønsket atferd.

Holdninger og atferd er sterkt påvirket av miljøet og omgivelsene. Ledere må være bevisst på at de er rollemodeller for helse, miljø og sikkerhet, og må vise med handling at de prioriterer HMS om bord. Her finner du mer informasjon om blant annet holdningsskapende arbeid, sikkerhetskultur og vernetjenesten.  

 

Les mer

Verne- og miljøarbeid


Engasjerte verneombud er viktige ambassadører for sikkerhetsinnsatsen og bidrar til å påvirke holdninger og ønsket atferd. Vernetjenesten skal sammen med de berørte parter involveres i utarbeidelse av prosedyrer og instrukser, delta på vernerunder og i beslutninger som for eksempel innkjøp av verneutstyr. 

 

Les mer