Offentlige etater - hvem har ansvar for hva?

 • 08.02.2018
 • 15:06

Norske fiskere har mange forskjellige etater å forholde seg til. Her er en kort oversikt over etatenes oppgaver og roller:

Sjøfartdirektoratets rolle: sikre fiskeren, fartøyet og miljøet

 • Fører tilsyn med norske fiskefartøy over 15 meter
 • Utsteder fartssertifikat for fartøyet på bakgrunn av tilsynet
 • Utsteder navigatørsertifikater for mannskapet om bord

Godkjente Foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet

 • Fører tilsyn med fiskefartøy under 15 meter
 • Utsteder fartøyinstruks for fartøy på bakgrunn av tilsynet

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene

 • Skipsregisteret NOR er et rettsvernsregister på lik linje med tinglysingen av fast eiendom i grunnboken. Det vil si at en registrering sikrer et godkjent og offentlig eierskap av fartøyet.
 • Ved registrering kan det kan tas ut pant i fartøyet og ved et salg kan kjøper få finansiering basert på denne panten.
 • Skipsregistrene utsteder nasjonalitetsbevis
 • Eier av fartøy er selv pliktet til å melde ifra om endringer til skipsregisteret

Fiskeridirektoratets rolle: forvalte ressursene i havet

 • Tildeler fisketillatelser
 • Kontrollerer fiskeriene i samarbeid med kystvakten og salgslagene
 • Utsteder ervervstillatelse til fisker og tilhørende fartøy
 • Tildeler fiskerimerke og fører eget fartøyregister
 • Innfører strukturtiltak

Mattilsynet rolle: sikre trygg sjømat

 • Godkjenner fartøy som har produksjon ombord
 • Fører tilsyn for produksjon og omsetting av fisk og sjømat

Kystvakten, Noregs vaktarar på havet.

 • Fører kontroll på vegne av flere statlige etater.
 • Utøvende myndighet for fiskerikontroll
 • Miljøvern,
 • Søk og redning
 • Tolloppsyn

Kystverket: bidra til effektiv sjøtransport og sikre trygg ferdsel i norske farvann

 •     Utvikling og vedlikehold av farleder og fiskerihavner
 •     Fyr- og merketjenester
 •     Trafikksentraltjenester
 •     Lostjenester
 •     Meldingstjenester og navigasjonsvarsel
 •     Statlig beredskap mot akutt forurensing
 •     Utøving av myndighet
 •     Utredning og transportplanlegging
 •     Havnesikkerhet (ISPS)