Fiskefartøy 8 - 10,67 meter som har fartsområde Bankfiske II i sommerhalvåret

  • 28.09.2020
  • 10:30

Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 1. november. Gjelder fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.

Denne utvidelsen gjelder dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter som har rett til å operere i fartsområdet Bankfiske 2 begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen sør for 63 grader N i sommerhalvåret.

Normalt gjelder denne utvidelsen av fartsområdet kun frem til 30. september, men også i år utvider vi fristen til 1. november 2020.

Samme frist gis også for å ta hensyn til overising i stabilitetsberegningene.

  • Fartøy bygget etter 1. januar 1992 må ha fartøyinstruks for Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen.

Ser her for mer informasjon om fartsområder for fiskefartøy under 15 meter på Sjøfartsdirektoratet sine sider.

Forskriftshenvisning og begrunnelse for vedtaket

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde er lagt til grunn for saksbehandlingen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i forskriftens § 103, første ledd, og er basert på opplysninger fra enkelte redere og en søknad fra Norges Fiskarlag, mottatt 24. september 2020.

Et dekket fiskefartøy med største lengde 8 til 10,67 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfiske I. I perioden 15. mai til 30. september kan fartsområdet utvides til Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen. Dette følger av forskriftens § 47, tredje ledd. Begrensningen er satt med tanke på at dette er små fartøy og fartsområdet utenfor bankfiske I anses som utfordrende å operere i på høst- og vinterstid for små fartøy med tanke på å ivareta sikkerheten til mannskap og fartøy.

Utvidelsen vi har gitt må ikke tolkes slik at direktoratet har vurdert at det for alle fartøy i gruppen under alle forhold vil være tilrådelig, eller forsvarlig, å utnytte utvidelsen helt eller delvis. Dette gjelder spesielt de minste fartøyene i gruppen fra 8 til 10,67 meter, og særlig de som ikke har blitt kontrollert av godkjent foretak og fått utstedt fartøyinstruks. Vi ber om at den enkelte fartøyeier/skipper utviser godt skjønn og sjømannskap ved planlegging og utøvelse av fisket.

På bakgrunn av denne og tidligere utvidelser av perioden vil direktoratet vurdere om det er grunnlag for å endre forskriften og utvide perioden for utvidet fartsområdet i sommerhalvåret som en permanent løsning.