Ulykker

Skulle en ulykke skje, på tross av det forebyggende sikkerhetsarbeidet, er det svært viktig å få formidlet en beskrivelse av omstendighetene og årsakene til ulykken til næringen slik at andre kan lære av de feil og mangler som førte til ulykken


Sjøfartsdirektoratets krav til rapportering er utformet for at en slik erfaringsoverføring fra ulykker nettopp skal kunne videreformidles til hele næringen. Informasjonen brukes til analyse av ulykkestrender og identifisering av tiltak.

Det er en klar forventning om og et krav til at informasjonen blir brukt aktivt i næringens forebyggende sikkerhetsarbeid. Sjøfartsdirektoratet vil derfor i tilsyn og kontrollarbeid se spesielt på hvordan det forebyggende sikkerhetsarbeidet og oppfølging av ulykker blir ivaretatt både om bord på fartøyene og i selskapenes administrative enheter.

Les mer om på melde- og rapporteringsplikt  på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Rapportering av ulykker


Sjøulykker, arbeidsulykker, nesten-ulykker og andre hendelser til sjøs skal rapporteres til Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer.

Det er mulig å rapportere ved hjelp av et pdf-skjema som kan fylles ut og sendes inn via e-post, eller ved hjelp av et elektronisk skjema som krever innlogging via Altinn. Siste alternativ sikrer raskere utfylling med veiledning samt ferdigutfylt informasjon for fartøyet.

Nød og redning


Når ulykken er ute, er det viktig å være forberedt!

Det står som regel om sekunder når en nødsituasjon oppstår. Da er det viktig at mannskapet har trent på nødsituasjoner og vet hvordan de skal opptre. Det er avgjørende at livreddende utstyr virker når det skal. Det betinger at nød- og redningsmidler er vedlikeholdt og i god stand til en hver tid.

 

Les mer

Granskning og rapporter


Rapporter fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Sjøfartsavdelingen ved SHT ble operative fra 1. juli 2008. Som for ulykker innen de andre transportformene har undersøkelser av sjøulykker som formål å kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å bedre sjøsikkerheten generelt. Undersøkelsene skal ikke ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar.

Les mer

Ulykkesstatistikk


Sjøfartsdirektoratet registrer skipsulykker (kantring, grunnstøting etc.) på norske fiskefartøy og på utenlandske fiskefartøy i norsk farvann.

Videre registreres personulykker på norske fiskefartøy. Med personulykke menes hendelse som medfører skade på person om bord på fartøyet, men som ikke medfører skade på selve fartøyet.

Les mer