Om bruk av satellittelefon

  • 21.05.2015
  • 10:13

Sjøfartsdirektoratet har fått inn søknader om å benytte Iridium satellittelefon som erstatning for mellombølgesender (MF) i fartsområde bankfiske 2/radiodekningsområde A2 under blåkveitefiske.

Direktoratet anser ikke satellittelefon som likeverdig til bruk for nød- og sikkerhetskommunikasjon i forhold til MF. Iridium er i dag ikke en del av den internasjonale maritime nød- og sikkerhetstjenesten (GMDSS). Det innebærer bl.a. at de ikke prioriterer nød- og sikkerhetskommunikasjon fremfor annen kommunikasjon. De kan heller ikke garantere tilgjengelighet og mulighet for rask og sikker alarmering til land og andre fartøy.

Vi har derfor ikke innvilget fritak fra krav til MF for fartøy som har Iridium satellittelefon om bord.

Vi viderefører dermed vår praksis om at fartøy må ha det radioutstyret som kreves for det området det skal operere i. Eksempelvis er det ikke tillatt for et fartøy med sikkerhetssertifikat for radio for bankfiske I / radiodekningsområde A1 å operere utenfor dette området selv om fartøyinstruksen er gyldig for bankfiske II.

Vi er kjent med at Iridium har søkt i IMO (International Maritime Organization) om å bli en del av GMDSS. Dette kan føre til at vi på sikt vil få satellittelefoner som er likeverdige med MF.

Kravene til radioutstyr om bord på norske fiskefartøy finnes i følgende forskrifter: