Arbeidsmiljø om bord

  • 13.02.2015
  • 12:20

Arbeid og fritid om bord skal tilrettelegges og organiseres slik at arbeidstakernes sikkerhet ivaretas.

Arbeidstakernes fysiske og psykiske helse skal ikke blir skadelidende som følge av arbeidsmiljøet eller arbeidets art. Videre skal det sikres at de som har sitt arbeid om bord beskyttes mot farer som oppstår eller kan oppstå ved eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet.

Forskrift om Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (Lovdata), regulerer bestemmelser angående arbeidsmiljøet og beskyttelse av arbeidstakernes helse.

Skipsarbeidsloven (Lovdata), regulerer rettigheter i ansettelsesforholdet, rett til permisjon, ferie m.v.

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer