Risikovurdering

  • 13.02.2015
  • 12:22

Arbeidet om bord skal tilrettelegges og organiseres slik at arbeidstakernes sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas.

Farer om bord skal avdekkes og det skal foretas en vurdering av den risiko faremomentene utgjør. Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig, ref. forskrift 1. januar 2005 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip (ASH forskriften), § 2-2  (Lovdata). 

De vanligste årsakene til arbeidsulykker om bord på fiskefartøy er at personer sklir på glatt underlag og faller, pådrar seg klemskader i lasterom eller på arbeidsdekk,  setter seg fast i roterende utstyr eller blir truffet av fallende gjenstand, eller av arrangement som slitner. Fall til sjø forekommer også i forbindelse med ferdsel til/fra fartøy når det ligger i havn.

Det medfører større risiko å arbeide på en bevegelig arbeidsplattform på et fiskefartøy enn på en arbeidsplass på land med fast grunn under føttene. I tillegg gjør faktorer som skiftende værforhold, støy, vibrasjoner, tunge løft, lange arbeidsdager og kanskje mangel på sammenhengende hvile og søvn det ekstra risikofylt. Fiskeredskap som representerer store krefter, tauverk, vinsj og annet arrangement som står i spenn,  kan forårsake stor skade om utstyret svikter eller det håndteres på feil måte.

Det er viktig å spørre seg selv om hva som kan gjøres for at arbeidet om bord skal bli mindre farefullt. Hvilke tiltak er satt i gang for å fjerne potensielle farekilder som gjør at folk skader seg? Og hva mer kan man gjøre?

Risikovurderingsverktøyet, et gratis alternativ

Risikovurderingsverktøyet er et gratis hjelpeverktøy utviklet av Sjøfartsdirektoraet for å avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

Du vil i verktøyet kunne vurdere risikoer og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.

Mal for riskovurdering

Her finner du word maler for hvordan en risikovurdering av eget fartøy kan bygges opp. Bruk malene (med tilpasning til eget fartøy) slik de er, eller bruk de som en idé til hvordan du kan lage din helt egne vurdering.

Mal for risikovurdering er ment å være et hjelpemiddel, når mannskapet gjennomgår og diskuterer de faremomenter som finnes i tilknytning til arbeidsoperasjoner om bord. Det finnes mange metoder for risikovurdering. Denne malen er bare veiledende og ikke en fasit på hvordan en risikovurdering skal utføres. Individuell tilpasning til fartøy, arbeidsmetoder og utstyr vil alltid være nødvendig.

Derfor skal det utarbeides en risikovurdering:

Av Sjøfartsdirektoratets regelverk fremgår det i ASH forskriften (Lovdata), at arbeidet om bord skal tilrettelegges og organiseres slik at arbeidstakernes sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas. Farer om bord skal avdekkes og det skal foretas en vurdering av den risiko faremomentene utgjør. Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig.

Det er skippers ansvar at risikovurderingen blir gjennomført i samarbeid med besetningen.

Mange ulykker rammer dessverre nybegynnere. Risikovurderingen skal også brukes til å instruere nye mannskaper, før de påbegynner arbeidet. Det er derfor meget viktig at de på forhånd blir grundig innført i de arbeidsoppgaver de skal utføre, og at de har kjennskap til de faremomenter som finnes om bord.

Dette kan risikovurderingen brukes til:

1. Når man gjennomgår arbeidsoperasjoner og del-operasjoner om bord på en systematisk måte, får man et bedre overblikk over operasjonene. Slik gjennomgang og diskusjon er i tillegg med på å skape gode holdninger til sikkerhet blant besetning og ledelse om bord. Når man har avdekket hvor problemområdene befinner seg, har man også en mulighet til å forebygge. Kan arbeidet utføres på annen og sikrere måte? Kan det lages tekniske innretninger for å fjerne faremomenter eller redusere risikoen til et minimum?

2. Når definerte arbeidsoppgaver utgjør en "særlig risiko" for mannskapet skal det utarbeides en skriftlig risikovurdering/handlingsplan og eventuelt en sikkerhetsinstruks, som skal følges.

3. Når nytt mannskap mønstrer på, skal skipper og de nye besetningsmedlemmene gjennomgå de arbeidsoppgavene hvor det er definert en særlig risiko for sikkerhet og helse. En slik gjennomgang skal skipper også foreta med besetningsmedlemmer som ikke har vært med på å utarbeide risikovurderingen.

Husk!

Risikovurderinger som er utarbeidet skal revideres regelmessig og alltid ved innføring av nytt arbeidsutstyr eller ny teknologi, eller når en har gjort endringer i organiseringen av arbeidet som kan ha betydning for sikkerhet og helse til de som arbeider om bord.

Risikovurderingsverktøy

Risikovurderingsverktøyet er et gratis hjelpeverktøy utviklet av Sjøfartsdirektoratet for at du skal kunne avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer om risikoverktøyet her