Bruk av kran på fiskefartøy under 15 meter

Det er kjent at en del fiskefartøy i den minste gruppen benytter kran- eller bomarrangement under fiske. Dette gjelder blant annet krabbeteiner og trålsekker som løftes om bord. Ved bruk av kran eller bom blir fartøyet påført vekt og krengemoment som utgjør en stor del av fartøyets totale kapasitet med hensyn til oppdrift og stabilitet og Sjøfartsdirektoratet ser at det er behov for å lage noen felles retningslinjer for godkjente foretak.

 Foto: Johan Wildhagen

Generell info om bruk av kran eller bom

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at godkjente foretak, i forbindelse med godkjenning av stabilitet på fiskefartøy, informerer skriftlig til fartøyeier om følgende forhold: 

  • Vekten som løftes har sitt angrepspunkt i «tuppen» av kranen/ bommen. Dette fører til heving av tyngdepunktet (G) for fartøyet.
  • Fartøyet påføres et krengende moment som virker om senterlinjen i båten, uavhengig av kranens/ bommens plassering. (Kranens oppgitte kapasitet i tonnmeter kan være oppgitt om senter av kranen)
  • Kraner og bommer kan ikke svinge (fungere) ved store krengevinkler. Største krengevinkel er oppgitt fra leverandør.

Godkjente foretak må gjennomgå ovennevnte punkter med fartøyeier. Temaet er også beskrevet på side 39 i «stabilitetsguide for mindre fartøy» 

 

Kontroll av fartøy som benytter kran eller bom under fiske

Forskrift nr. 1404 gjelder for norske fiske- og fangstfartøy opp til største lengde 15 meter. Denne forskriften angir i § 28 hvilke lastetilstander som skal dokumenteres med beregninger og i § 29 hvilke kriterier som gjelder for de dokumenterte lastetilstandene.

I § 28 (4) står det at dersom fartøyet opererer i lastetilstander som er ugunstigere enn tilstandene som er nevnt i andre og tredje ledd skal beregninger også utarbeides for slike lastetilstander.

Ved utarbeidelse av lastetilstander der det tas hensyn til last i kran/ bom, kan ikke intaktkriteriene i § 29 legges til grunn siden disse er basert på initiell stabilitet uten krengning.

For fartøy som tar fangsten ombord med kran eller bom skal effekten på stabiliteten belyses ved at lastetilstand(er) med bruk av kran utarbeides til informasjon for fartøyets fører. Lastetilstander skal ikke vurderes opp mot intaktkriteriene. Hensikten med kondisjonene er at de som bruker fartøyet skal vite hva konsekvensene kan bli på grunn av de belastningene fartøyet utsettes for ved bruk av kran.

Dersom det avdekkes at fartøyet får kritisk stabilitet på en slik måte at det vil kunne kantre ved bruk av kran eller bom må dette tas opp med fartøyeier for vurdering av aktuelle tiltak.

 

Regelverk og standarder som kan være relevante

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404, om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Nordisk Båt Standard, Yrkesbåter under 15 meter 1990