Beregning av last for eldre fartøy med største lengde 8 til 10,67 meter

Sjøfartsdirektoratet har fått innspill om å vurdere stabilitetskrav til eldre fiskebåter 8-10,67 meter som ikke tidligere har vært underlagt stabilitetskrav. Dette gjelder om last kan beregnes på en mer hensiktsmessig måte enn å beregne volumetrisk tyngdepunkt av lasterom.

For en del av disse båtene, hvor fisken de tar om bord lastes i containere/kasser i lasterom, er det erfart problemer med å oppfylle kravene til stabilitet. Årsaken til dette er at eldre fartøy generelt har dårligere formstabilitet enn nye fartøy, samt at ved å definere tyngdepunktet volumetrisk i lasterommet får man urealistisk høye tyngdepunkt sammenlignet med det som vil være tilfelle i drift, der last oppbevares i kasser eller konteinere i lasterommet.

 

Alternativ metode aksepteres

Sjøfartsdirektoratet har på grunnlag av ovennevnte bestemt at fiskefartøy 8-10,67 meter bygget før 1992 kan beregnes med en mer realistisk, men mindre konservativ betraktning for last i lasterom enn hva forvaltningspraksis har vært for fartøy som har vært underlagt krav om stabilitetsberegninger.

En slik alternativ måte å betrakte tyngdepunkt for last i lasterom må ta høyde for at bruken av båten kan bli endret, f.eks. etter et eierskifte. Det er derfor viktig at beregningsmetoden er generell og at den gir tydelige begrensninger som det er lett å følge opp.

Ulempen med å legge konteinere til grunn for vurderingen av stabilitet er at de ikke er en fast del av båten og derfor kan bli plassert i ulike posisjoner. Dette kan føre til at båten i verste fall kan få dårligere stabilitet enn det er tatt høyde for i utarbeidelsen av stabilitetsberegningene. Det er derfor viktig med god dialog med fartøyeier om bruk av båten og at det kommer klart frem i stabilitetsdokumentasjonen hva forutsetningene for godkjenning og beregning basert på konteinere/kasser er. Dette gjelder spesielt informasjon om begrensninger for konteinernes høyde og plassering.

Beskrivelse av alternativ beregningsmetode og forutsetninger for stabilitetsberegninger

Ved utarbeidelse av stabilitetsberegninger for slike båter kan det legges til grunn at fangst utelukkende føres i konteinere/kasser i lasterom i tillegg til eventuell dekkslast. Dette skal være basert på at eieren av båten har bekreftet hvilken type konteinere/kasser som brukes og plasseringen av disse. I fartøyinstruksen skal «maks last i lasterom» angis i samsvar med dette. I fullasttilstandene skal tyngdepunkt settes til konteinernes/kassens samlede volumetriske tyngdepunkt, men aldri lavere enn 1/4 av lasterommets totale høyde målt bra bunn av lasterommet. Konteinerne/kassene skal i stabilitetsberegningene være vist i de minst gunstige posisjonene de kan plasseres, innenfor et realistisk driftsmønster. Det forutsettes forøvrig at konteinerne/kassene beregnes fulle og er sikret mot forskyving, fortrinnsvis med faste barrierer.

Krav til dokumentasjon

Ettersom konteinerne/kassene ikke er en fast del av båten, må det spesifiseres en del informasjon om disse i stabilitetsgodkjenningsbrev og på stabilitetsplakaten. I stabilitetsplakaten skal denne informasjonen føres i feltet for «Beskrivelse/Kommentarer» for alle kondisjoner med last i rommet. Den maksimale høyden på konteinerne/kassene som båten er godkjent for og begrensninger for plassering av konteinere/kasser skal framgå av stabilitetsbrev og stabilitetsplakat (høyden skal benyttes til å definere samlet volumetrisk tyngdepunkt for konteinerne/kassene). Det skal også komme tydelig frem at fartøyet kuner godkjent for å føre last på denne måten.

Det totale volumet av lasterommet skal oppgis i fartøyinstruksen, dvs. ikke begrenset til samlet volum av konteinere/kasser. Det skal framgå at båten blir godkjent for «føring av fisk/fangst i kasser eller kontainere, sikret last». Båten er ikke godkjent for føring av fisk løst i lasterom.

Dersom båten senere skal benyttes med konteinere/kasser som har et høyere tyngdepunkt og/eller skal plasseres på mindre gunstig måte enn båten er godkjent for, må nye stabilitetsberegninger utarbeides.

Oppsummering

  • Alternativ metode gjelder fiskefartøy 8-10,67 meter bygget før 1992.
  • Som alternativ til volumetrisk betraktning av hele lasteromsvolumet kan det regnes samlet volumetrisk tyngdepunkt av konteinere/kasser.
  • Konteinere/kasser som er aktuelle skal regnes fulle.Det må regnes ei realistisk egenvekt for fisken.
  • Tyngdepunkt for last skal aldri beregnes lavere enn ¼ av lasterommets høyde.
  • Konteinere/kasser må kunne sikres forsvarlig mot forskyvning, fortrinnsvis med faste barrierer.
  • Maksimal høyde for konteinere/kasser skal spesifiseres i godkjenningsbrev og på stabilitetsplakat. Høyden må vurderes som realistisk bl.a. med tanke på høyden i lasterommet.