Undersøkelse av ulykker

  • 10.02.2015
  • 21:37

Etter at ordningen med sjøforklaring ble avviklet, er det nå tre aktører med forskjellige roller i etterkant av en sjøulykke: Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Politiet og Sjøfartsdirektoratet

Statens havarikommisjon for transport (SHT)

er en offentlig undersøkelseskommisjon som har som oppgave å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane). SHT er undersøkelsesmyndighet etter sjøloven kapittel 18.

SHT skal kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, utrede forhold av betydning for å forebygge sjøulykker og bedre sjøsikkerheten, og avgi og offentliggjøre en rapport med sine eventuelle tilrådinger når undersøkelsen er avsluttet. SHT vurderer ikke sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Politiet

Ved mistanke om straffbare forhold i forbindelse med ulykke etterforskes dette av politiet. Den særordning som var for sjøfartsforhold ble opphevet ved endring av Sjøloven og en ulykke på/eller med skip håndteres likt med andre typer ulykker.

Etteforskningsansvaret ligger hos det enkelte politidistrikt. Nordsjøenheten ved Rogaland politikammer har fagansvar for sjøfartsforhold og yter bistand til det enkelte politidistrikt ved behov.

Sjøfartsdirektoratet 

har tilsyn med norske skip og utenlandske fartøy i norsk farvann med hjemmel i skipssikkerhetsloven. Formålet med tilsynet er å bringe på det rene om de kravene som fremgår i eller i medhold av loven, er oppfylt.

Vi utøver normalt tilsyn i etterkant av en ulykke. Tilsynet kan munne ut i pålegg om utbedring. Overtredelsesgebyr ihht skipssikkerhetslovens kapittel 9 vurderes ved skipsulykker og alvorlge arbeidsulykker. Sikkerhetsmelding vurderes dersom det er viktige erfaringer å overføre til andre aktører.  I tillegg ønsker direktoratet å identifisere forbedringspotensial i utforming av regelverket.

Sjøfartsdirektoratet mottar og rapport om sjøulykke. Informasjon i skjemaet og informasjon som blir samlet inn under tilsynet blir systematisert og strukturert i ulykkesdatabasen. Data benyttes av en lang rekke brukere internt og eksternt.