IAPP Sertifikat

  • 27.01.2016
  • 10:00

Gjelder skip større eller lik 400 BT i fartsområde stor kystfart/bankfiske I og større. MARPOL gir krav om obligatoriske inspeksjoner, og krav om IAPP sertifikat.

Referanse: Forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger, vedlegg 6

 

Ozonnedbrytende stoffer (regel 12)

Gjelder alle skip, uansett tonnasje og fartsområde.  Relevant for brannslokkingsanlegg og – apparater, kjøle- og klimaanlegg.

Miljøverndepartementets forskrift FOR-2014-07-22-995 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) regulerer bruk av ozonnedbrytende stoffer for norske skip i kapittel 6:

§ 6-3: Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og bruke ozonreduserende stoffer som ren vare eller i blandinger hvis det ikke er tillatt etter denne paragraf, § 6-7 til § 6-18 eller ved særskilt tillatelse etter § 6-6.

Liste over handelsnavn for KFK, Halon og HKFK m fl. finnes som vedlegg I til kapittel 6.

§ 6-10: Det er forbudt å installere og ha faste brannslokkeanlegg med halon. 

Dette forbudet gjelder også internasjonalt etter 19.05.2005 (MARPOL vedlegg VI, regel 12.3.1)

§ 6-15: Det er forbudt å produsere, importere, omsette og installere utstyr og produkter som inneholder HKFK.

Internasjonalt er nye installasjoner som inneholder hydroklorfluorkarboner (HKFK) tillatt frem til 1. januar 2020 (MARPOL vedlegg VI, regel 12.3.2)

§ 6-16: Fra 1. januar 2010 er det forbudt å bruke ny HKFK til etterfylling eller vedlikehold av eksisterende kulde- og klimaanlegg.  Fra 1. januar 2015 er også etterfylling eller vedlikehold med brukt eller gjenvunnet HKFK forbudt.

§ 6-20: Den ansvarlige for fast utstyr med kuldemediefylling på mer enn 3 kg plikter å sørge for at utstyret kontrolleres for lekkasje årlig.

Sjøfartsdirektoratet er bemyndiget i hh til § 7-2 til å føre tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 6 i produktforskriften overholdes om bord på sivile norske skip.

 

Liste over utstyr og dagbok

Skip >=400 i stor kystfart/bankfiske I og større skal føre en liste over utstyr som inneholder ozonnedbrytende stoffer (ref. 2.1 i supplementet til IAPP sertifikatet).  Hvis de har system med påfylling av ozonnedbrytende stoffer skal hver påfylling registreres i en dagbok (Ozone Depleting Substances Record Book). Denne dagboken kan være en del av eksisterende dagbøker (se regel 12.5, 12.6 og 12.7).

 

Nitrogenoksider NOx (Regel 13)

Gjelder alle skip, uansett fartsområde og tonnasje, som har:

  • dieselmotorer med utgangseffekt over 130 kW som er installert på et skip bygd 1. januar 2000 eller senere
  • dieselmotorer med utgangseffekt over 130 kW, og som har hatt en større ombygging 1. januar 2000 eller senere.  Større ombygging omfatter også bytte av motor med en ikke-identisk motor.

Større ombygging/Endringer

Hva som menes med større ombygging er beskrevet i MARPOL, Vedlegg VI, regel 13.2 og i NOx Code 2008, regel 1.3.2 (Res. MEPC.177(58)).  Se også fortolkning i MEPC.1/Circ.795.

Verdt å merke seg er at hvis en motor, som tidligere ikke har hatt krav om EIAPP sertifikat, ombygges slik at effekten økes med mer enn 10 % så regnes det som en større ombygging og EIAPP sertifikat og NOx technical file skal utstedes på motoren. 

De-rating, ombygging for NOx reduksjon, eller rutinemessige utskiftninger av komponenter som ikke påvirker NOx utslippet vil normalt ikke regnes som en større ombygging.

Bytte av motorer som er identisk lik den som er nevnt i supplementet KS-0288-1B (rullerende motorer) skal ha eget sertifikat (Nox technical file) som skal legges frem på anmodning.

Kopi av originalsertifikatet for serien kan godtas ved rullerende motorer på kjente fartøy. Alle rullerende motorer som brukes må være av samme merke, samme godkjente serie med samme spesifikasjoner og ytelse.

Dokumentasjon på motor

En dieselmotor skal være sertifisert og testet i henhold til NOx Technical Code 2008.  Som dokumentasjon på dette skal det foreligge:

  • EIAPP sertifikat utstedt av et anerkjent klasseselskap, eller annen (MARPOL) flaggstatsadministrasjon.

OBS! Sjøfartsdirektoratet utsteder ikke EIAPP sertifikat.

  • IMO NOx Technical file fra produsenten.
  • Record Book of Engine Parameters, hvor bytte av utslippsavhengige komponenter

loggføres i henhold  til teknisk file.

 

OBS. Denne dokumentasjonen er krav selv om fartøyet ikke har krav om IAPP sertifikat. Gjelder også skip i innenriks fart.

 

Alle endringer av NOx-kritiske komponenter og justeringer av motoren som kan påvirke NOx-utslippet skal beskrives i en loggbok; Record Book of Engine Parameters. 

Svoveloksider (SOx) og partikler (Regel 14 og Regel 18)

Gjelder alle skip uansett fartsområde og tonnasje.  For skip med bruttotonnasje under 400 gjelder ikke regel 18.5 – 18.11 om leveringsseddel for bunkers og prøve av brennoljen.

 

Forbrenningsanlegg (Regel 16)

Gjelder for alle skip som har slikt anlegg.

Forbrenning om bord skal kun skje i forbrenningsanlegg, med unntak av forbrenning av kloakk- og oljeslam som produseres under skipets normale drift.  Forbrenning av kloakk og oljeslam kan også finne sted i hoved- eller hjelpemaskinanlegget, eller kjelene når skipet ikke er i havn.

Forbrenningsanlegg installert 1. januar 2000 eller senere, skal ha IMO typegodkjenningssertifikat i henhold til resolusjon MEPC.76(40), som endret ved resolusjon MEPC.93(45).

Det er ikke krav til typegodkjenning av forbrenningsanlegg som er installert før 1. januar 2000, men skal disse anleggene brukes til forbrenning av PVC (polyvinylklorid- innhold i mange typer plast), skal forbrenningsanlegget være IMO typegodkjent i henhold til resolusjon MEPC.59(33) som endret ved resolusjon MEPC.92(45), eller i henhold til resolusjon MEPC.76(40), som endret ved resolusjon MEPC.93(45).

 

IEE sertifisering

(MARPOL Vedlegg Vi, kapittel 4  – Energieffektivisering (CO2)

Energieffektivitets plan (SEEMP) (Regel 22)

Gjelder for nye og eksisterende lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy med bruttotonnasje på 400 og mer og med fartsområde stor kystfart/bankfiske I og større.  Gjelder ikke for flyttbare innretninger. Regler for skip i innenriks fart er ikke fastsatt enda.

VIKTIG! 

For eksisterende skip skal SEEMP skal være om bord senest ved første mellomliggende/fornyelsesinspeksjon for IAPP på/etter 1.1.2013.

Inspeksjon og utstedelse av IEE sertifikat

For eksisterende skip skal IEE sertifikat utstedes ved første mellomliggende/ fornyelsesinspeksjon for IAPP på/etter 1.1.2013.