Holdningsskapende arbeid

  • 13.02.2015
  • 12:22

Ledelsen må gå foran og vise med handling at de har gode holdninger til HMS

Holdninger og atferd er sterkt påvirket av miljøet og omgivelsene. Ledere må være bevisst på at de er rollemodeller for sikkerhet og utviklingen av en sikkerhetskultur. For å oppnå en atferdsendring må ledelsen handlinger være i tråd med de ønskede holdningene.

For at vi mennesker skal være motivert til å forandre vår adferd, må vi kunne forstå nødvendigheten av den ønskede endring. Da må det informasjon og opplæring til slik at vi forstår hvorfor det er viktig å endre holdning og atferd. Vernetjenesten om bord kan være en god samarbeidspartner for ledelsen i det holdningsskapende arbeidet.

Les mer om Verne- og miljøarbeid (pdf)

Dersom ditt rederi ønsker å holde interne kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, les mer om dette i Veileder for kursinnhold (pdf).

Uthvilt mannskap

Brudd på hviletidsregler og ugunstige arbeidsordninger er viktige årsaker til ulykker til sjøs, og noe Sjøfartsdirektoratet vil fokusere på i 2016.

Utilstrekkelig bemanning av fartøy antas å være den sentrale årsaken til dette. Mannskap som ikke har fått tilstrekkelig hvile, er etter direktoratets vurdering en viktig bakenforliggende årsak til ulykker. I tillegg til at personell sovner på vakt, medfører utmattelse og trøtthet redusert årvåkenhet og økt sannsynlighet for feilvurderinger.

Direktoratet har derfor valgt «Hviletid og bemanning» som spesielt fokusområde for 2016. Målet er få ned antall skipsulykker og personulykker.

Les mer om fokusområdet 2016 på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Risikorapport