Kjemikalier

  • 17.02.2015
  • 13:14

Ved bruk av farlige kjemikalier skal man alltid redusere mengden til et minimum og velge det minst skadelige stoffet, såkalt substitusjonsplikt.

Det er viktig å være kjent med både de kortsiktige og langsiktige farene ved valg av kjemikalier.
Både kjemikalier og biologiske faktorer kan utgjøre en risiko for sikkerheten og helsen til den enkelte. Eksponeringen kan forekomme via huden, innånding, eller ved svelging. Eksponeringstid og kjemikaliens egenskap vil være avgjørende i forhold til hvilken fare en utsettes for. Effekten kan skje direkte i form av forgiftning eller etseskader, men også på lang sikt være kreftfremkallende, allergifremkallende osv.

Stoffkartotek

Det skal opprettes et stoffkartotek for alle kjemikaliene om bord, der kjemikaliedatabladet for hvert stoff er registrert. Stoffkartoteket skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet.
Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.

Risikovurdering

Eksponering for kjemikalier som innebærer en helsefare for arbeidstakerne skal risikovurderes.

Dersom det avdekkes risiko for arbeidstakernes sikkerhet eller helse skal det iverksettes nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere slik risiko før arbeidet starter.

Helseundersøkelse

Dersom risikovurderingen viser at det etter gjennomførte vernetiltak forstatt foreligger fare for sikkerhet og helse for besetningen, skal de det gjelder gjennomgå egnet helseundersøkelse. 

Tiltak ved uforutsett eksponering

Beredskapsplan skal utarbeides for uforutsette situasjoner og ulykker som kan forårsake unormalt høy eksponering.

Vernetiltak og verneutstyr

Personlig verneutstyr skal være lett tilgjengelig.
Ved håndtering av farlige stoffer må en sikre at beskyttelseshanskene er godkjent for det aktuelle kjemikalet. Dette gjelder også øvrig verneutstyr som briller, åndedrettsvern og annen bekledning.
Ved bruk av farlige stoffer som forurenser til luft, skal korrekt og tilstrekkelig ventilasjon, punktavsug eller andre tekniske tiltak iverksettes.
Dersom risikovurderingen tilsier at dette ikke er tilstrekkelig, skal korrekt åndedrettsvern brukes.

Oppbevaring

Det stilles krav til at man oppbevarer, håndterer og transporterer kjemikalier eller biologiske faktorer uten å utsette arbeidstakere for helsefare. Oppbevaringen må være tilstrekkelig til å ivareta sikkerheten også ved værforhold som gir mye sjø. Eksempel: Er emballasjen tett og tjoret fast slik at en unngår skade ved høy sjø?
Kjemikalier skal være godt merket og oppbevares i original emballasje. Enkelte kjemikalier har egenskaper som gjør at de krever en spesiell type oppbevaring, eller må holdes adskilt fra andre stoffer.

Opplæring og informasjon

Det er krav til nødvendig informasjon og opplæring bl.a. for å sikre forsvarlige rutiner ved kjemikaliehåndtering om bord. Opplæringen skal gis før arbeidet igangsettes, gjentas regelmessig og tilpasses nye eller endrede forhold. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig.

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse, kap. 11 (Lovdata)

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer