Støy

  • 17.02.2015
  • 13:14

Støy handler om uønsket lyd, alt fra irriterende støy som for eks. fra ventilasjonsanlegg, til helsesskadelig støy fra omgivelsene som kan gi hørselsskade eller stressymptomer o.l.

Illustrasjon av støy som helsefareHøyfrekvente lyder

er skadelige for hørselen og er derfor viktige å unngå.

Lavfrekvente lyder

er vanligvis mindre skadelige for hørselen, men kan representerer en fare fordi de overdøver tale- og faresignaler. Lengre eksponeringstid for lavfrekvente lyder kan også gi symptomer som svimmelhet og kvalme. Særlig lave frekvenser kan være vanskelig å unngå, selv med hørselsvern, fordi de kan forplante seg direkte inn til det indre øret.

Impulslyder 

er mer skadelig enn annen støy. I tillegg til skadelig støy, som ofte har et jevnt og langvarig nivå, er de såkalte impulslydene spesielt farlige. De består av svært korte lydimpulser med høyt og raskt økende volum. Hammerslag, trykkluft og spikerpistol er eksempler på kilder til impulsstøy. En lyd med kort varighet blir av hjernen vår oppfattet som svakere enn den faktisk er. Effekten av en impulslyd kan være så voldsom at den kan ødelegge hårceller i det indre øret ved én enkelt forekomst.

Eksponeringstid

er en annen faktor, i tillegg til hyppighet og lydnivå, som avgjør risikoen for at du får en hørselsskade. For å måle støy brukes en spesiell lydmåler som måler gjennomsnittsnivået i åtte timer for å etterligne en normal arbeidsdag. For «vanlig støy» brukes et såkalt «A-filter» i målingen. Dette tar hensyn til ørets toleransekurve og gir den beste vurdering av faren for hørselsskade – dB(A). Impulslyder måles ved hjelp av et såkalt «C-filter» - dB(C). Et støynivå på 80 dB(A) i åtte timer, er sammenlignbart med et nivå på 83 dB(A) i fire timer. En økning på bare 3 dB(A) betyr altså at du skal redusere tiden til det halve. Det samme gjelder hvis du er eksponert for flere lydkilder. To maskiner ved siden av hverandre som begge genererer 80 dB(A) gir 83 dB(A).

Aktuell litteratur:

Ergonomi - støy - vibrasjoner (pdf)

 

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer