Belysning

  • 24.02.2015
  • 14:57

Korrekt belysning på arbeidsplassen er viktig for å unngå øyeplager, hodepine og spenninger i skuldre og nakke. Lyset skal medvirke til forebygging av skader og ulykker. Det er viktig at lyset ikke blender, og at lyset er plassert der det er bruk for det.

Arbeidsplassen må ha god allmennbelysning og eventuelt også punktbelysning dersom det skal utføres presisjonsarbeid på stedet. 

Allmennbelysningen kan med fordel være indirekte (opplys) for å unngå refleksproblemer. God belysning oppnår du når arbeidsfeltet og områdene rundt har mest mulig lik lyshetsgrad. 

For å oppnå balanse i lysforholdet mellom arbeidsfelt og omgivelser må du velge riktige armaturer og plassering. Mørke overflater krever større lysstyrke, og blanding av lyse og mørke flater kan gi uheldige lysforhold mellom arbeidsfelt og omgivelser. Det er også viktig at lysrørene har samme lysfarge, fargegjengivelse og lysstyrke.

Belysning av ulike områder på skipet

Maskinrom/Verksted

Armaturer og lamper bør være lette å rengjøre og vedlikeholdes. Unngå blending og speiling i materialer og arbeidsbord, ved å plassere armaturet hensiktsmessig i forhold til arbeidsstasjon. Speiling oppstår dersom armaturet henger midt over arbeidsbord med reflekterende overflate. Dreiebenk o.l. må være tilstrekkelig opplyst med mulighet for å innstille lysets retning. Det anbefales en belysningsstyrke på minimum 300 lux på slike steder. Bruk flimmerfritt lys.

Kontrollrom/Kontor

Lyset bør kunne reguleres i styrke og retning. Det må plasseres slik at det ikke gir gjenskinn og speiling i pult og IT-skjerm.

Bro

Her bør det velges variabel belysning, som kan tilpasses både dagslys og mørke. Når det er dagslys, vil det som regel være behov for en høyere lysstyrke. Det gjelder å skape gode utsynsmuligheter på alle tider av døgnet. Glødelys, som har mulighet for lysdemping, gir en variabel og behagelig belysning. Plasser lamper slik at de ikke gir sjenerende gjenskinn og speiling i pulter og diverse IT-skjermer, radar m.v. Det bør bør velges en plassering av belysningen som ikke lyser opp loddrette flater eller blender personer. Det vil gi sjenerende speiling i vinduer og utsynet blir forringet.

Bysse

Lysarmatur bør bygges inn i taket, evt.  plasseres like over arbeidsbenkens forkant for å redusere speiling og gjenskinn i overflater. Armaturene må være lette å rengjøre.

Messe

Lyset må være behagelig og må ikke blende. Glødelys eller halogenglødelys gjengir bedre farger, og er å anbefale. Fastmoterte bordlamper eller innebygget takbelysning er å anbefale. 

Korridorer innendørs

Plasser belysningen enten under øyenhøyde eller innebygget i taket, for å hindre blending. Dersom en bygger belysningen inn i taket, kan det være lurt å plassere armaturet ute til den ene siden av taket (ikke midt på). På den måten blir korridoren belyst asymmetrisk, og det blender i mindre grad. Det er viktig at lysnivået ikke er for høyt i gangarealer. Det kan lett medføre at man ubevisst øker lysnivået unødig i tilstøtende rom, slik at de ikke virker for mørke sammenlignet med korridoren. Anbefalt lysstyrke er mellom 50 og 100 lux.

Utendørsbelsyning

Her bør det velges armaturer som lyser ned, og de bør plasseres under øyenhøyde, slik at en unngår blending. 

Kilde: Seahealth.dk

Regelverket for belysning om bord på fiskefartøy med største lengde på 15 meter og derover finner du her.(lovdata)

Regelverket for belysning om bord på fiskefartøy under 15 meter største lengde finner du her (lovdata)

Risikovurdering

Det er krav til å avdekke farer om bord på fiskebåten og vurdere hvilken risiko disse farene utgjør for menneske, miljø og utstyr.

Les mer

FiskRisk

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved  de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy.

 

Les mer