Perioden med utvidet fartsområde forlenges til 20. oktober

  • 02.10.2017
  • 00:00

Gjelder fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret.

Sjøfartsdirektoratet aksepterer at dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter kan operere ut til 100 nautiske mil fra grunnlinjen sør for 63 grader N frem til 20. oktober 2017.

Det enkelte fartøy må tilfredsstille de krav som stilles med tanke på konstruksjon og utrustning for det aktuelle området. Videre må fartøy bygget etter 1. januar 1992 ha fartøyinstruks for det aktuelle fartsområdet, gyldig for bankfiske II inntil 100 n.mil fra grunnlinjen i perioden 15. mai til 30. september.

 

Forskriftshenvisning og begrunnelse

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde er lagt til grunn for saksbehandlingen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i forskriftens § 103, første ledd, og er basert på opplysninger fra dere, samt landingsdata og kvotedata fra Norges Sildesalgslag.

Dekket fartøy med største lengde 8 til 10,67 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfiske I. I perioden 15. mai til 30. september kan fartsområdet utvides til Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen. Dette følger av forskriftens § 47, tredje ledd. Begrensningen er satt med tanke på at dette er små fartøy og fartsområdet utenfor bankfiske I anses som utfordrende å operere i på høst- og vinterstid for små fartøy med tanke på å ivareta sikkerheten godt.

Det er et stort antall mindre makrelldorgere som heller ikke i år har hatt tilstrekkelig tilgang på makrell for å kunne fiske sine kvoter, noe som er bekreftet av kvotedata fra Norges Sildesalgslag. Pr. 25. september 2017 gjenstod det 13 659 tonn av en kvote på 16 586 tonn som var tildelt fartøy som fisker med garn og snøre. Vi har lagt stor vekt på den spesielle kvotesituasjonen for denne fartøygruppen dette kvoteåret.

Utvidelsen vi har gitt må ikke tolkes dithen at direktoratet har vurdert at det for alle fartøy i gruppen under alle forhold vil være tilrådelig, eller forsvarlig, å utnytte utvidelsen helt eller delvis. Dette gjelder spesielt de minste fartøyene i gruppen 8-10,67 meter og særlig de som ikke har blitt kontrollert av godkjent foretak og fått utstedt fartøyinstruks. Vi ber om at den enkelte fartøyeier/skipper utviser godt skjønn og sjømannskap ved planlegging og utøvelse av fisket.