Utsatt frist for operasjon ut til 100 nm. til 1. november (fartøy 8 til 15 meter)

  • 27.09.2016
  • 14:17

Gjelder fiskefartøy fra 8 til 15 meter med fartsområde Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i sommerhalvåret, og fartøy som har begrensninger i fartsområdet pga krav til overisingsberegninger.

Sjøfartsdirektoratet aksepterer at dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 15 meter kan operere ut til 100 nautiske mil fra grunnlinjen sør for 62 grader N frem til 1. november 2016. Samme utsettelse gis også for å ta hensyn til overisingsberegninger i stabilitetsberegningene.

Det enkelte fartøy må tilfredsstille de krav som stilles med tanke på konstruksjon og utrustning for det aktuelle området. Videre må fartøy som skal ha fartøyinstruks (alle fartøy over 10,67 meter og fartøy
mellom 8 og 10,67 meter bygget etter 1. januar 1998) ha fartøyinstruks for det aktuelle fartsområdet, gyldig for bankfiske II (inntil 100 n.mil fra grunnlinjen for FF 8 – 10,67 meter) i perioden 15. mai til 30. september. Samme utsettelse gis også for å ta hensyn til overisingsberegninger i stabilitetsberegningene for fartøy mellom 8 og 15 meter i samme området.

Forskriftshenvisning og begrunnelse for vedtaket

Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde er lagt til grunn for saksbehandlingen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i forskriftens § 103, første ledd, og er basert på opplysninger fra Norges Fiskarlag, samt landingsdata og kvotedata fra Norges Sildesalgslag

Dekket fartøy med største lengde 8 til 10,67 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfiske I. I perioden 15. mai til 30. september kan fartsområdet utvides til Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen. Dette følger av forskriftens § 47, tredje ledd. Begrensningen er satt med tanke på at dette er små fartøy og fartsområdet utenfor bankfiske I anses som utfordrende å operere i på høst- og vinterstid for små fartøy med tanke på å ivareta sikkerheten godt.

Det er et stort antall mindre makrelldorgere som i år ikke har hatt tilstrekkelig tilgang på makrell for å kunne fiske sine kvoter, noe som er bekreftet av kvotedata fra Norges Sildesalgslag. Pr. 21. september 2016 gjenstod det ca. 8000 tonn av en kvote på 15000 tonn som var tildelt fartøy som fisker med garn og snøre. Vi har lagt stor vekt på den spesielle kvotesituasjonen for denne fartøygruppen dette kvoteåret. I henhold til opplysninger fra Fiskeridirektoratet er det totalt 76 fartøy som pr. 22. september 2016 hadde adgang til å delta i den nevnte gruppen.

Utvidelsen vi har gitt må ikke tolkes dithen at direktoratet har vurdert at det for alle fartøy i gruppen under alle forhold vil være tilrådelig, eller forsvarlig, å utnytte utvidelsen helt eller delvis. Vi ber om at den enkelte fartøyeier/skipper utviser godt skjønn og sjømannskap ved planlegging og utøvelse av fisket.