Fartsområder for fiskefartøy under 15 meter

I forbindelse med årets fiske etter blåkveite har vi fått en del spørsmål om sertifisering i forhold til fartsområder.

Fartsområdebegrensning ut fra lengde på fartøy

Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for maksimalt Bankfiske II. Fiskefartøy under 10,67 kan ha fartøyinstruks med maksimalt fartsområde Bankfiske I i vinterhalvåret, og Bankfiske II begrenset til 100 n.mil fra grunnlinjen i perioden 15. mai til 30. september. Sjøfartsdirektoratet understreker at fartøy aldri skal operere utenfor det fartsområdet og radiodekningsområdet som står spesifisert i fartøyinstruksen.

Bankfiske II og VHF

Gjeldende regler åpner for at fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1, forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404. Det er fartøyets reder som er ansvarlig for å operere innenfor de begrensninger som ligger i både fartsområde og radiodekningsområde. Radiodekningsområde A1 er definert som havområder som er innenfor radiotelefonidekning av minst en VHF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling).

Midlertidig fartøyinstruks

Sjøfartsdirektoratet har i forbindelse med årets fiske etter blåkveite bestemt at godkjente foretak kan utstede midlertidig fartøyinstruks med utvidelse av fartsområde til Bankfiske II for en periode på inntil 3 måneder uten at det utføres inspeksjon av fartøyet.

Fartøy som omfattes av denne ordningen er:

Fartøy 8-10,67 meter som har gyldig fartøyinstruks for fartsområde Bankfiske I, eller for mindre fartsområde med utvidelse til Bankfiske I i perioden 15. mai til 30. september

Fartøy 10,67-15 meter som har gyldig fartøyinstruks for fartsområde Kystfiske, eventuelt med utvidelse av fartsområdet til Bankfiske I for perioden 15. mai til 30. september

Fartøy 10,67-15 meter med fartsområde Bankfiske I for hele året

Sammen med en midlertidig fartøyinstruks vil det bli utstedt et pålegg (B-avvik) med 3 måneders frist for å få på plass påkrevd radioutstyr i samsvar med kravene i kapittel 7 i nevnte forskrift nr. 1404.

Når midlertidig fartøyinstruks er utstedt blir eksisterende ordinære fartøyinstruks ugyldig. Fartøyets fører skal påse at denne makuleres. Etter at pålegget er etterkommet og det utstedes ny ordinær fartøyinstruks, vil denne få samme gyldighetsdato som den forrige ordinære fartøyinstruksen dersom det ikke gjennomføres en fullstendig periodisk kontroll.

Fartøy 10,67-15 meter med fartsområde Kystfiske må også oppgradere pyroteknisk utstyr i samsvar med kravene for fartsområde Bankfiske. Det gis tilsvarende frist på 3 måneder for dette kravet.

Fartøy uten krav til fartøyinstruks

Fiskefartøy fra 8 – 10,67 meter som skal inn i kontrollordningen framover, og som normalt opererer i Fjordfiske eller Kystfiske, kan operere inntil 100 n.mil ut "sommerstid" (15. mai til 30. september) uten at det påvirker innfasingen, dvs. uten at vi stiller krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet. Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.